Algemene voorwaarden Shure Benelux B.V. (B2B T&Cs)

U vindt onze algemene voorwaarden voor Zakelijke klanten (B2B) hier.

Consumenten (B2C)

U vindt onze algemene voorwaarden hier.

Shure Online Shop T&Cs

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Shure Distribution Benelux B.V., hierna te noemen ‘SHURE’, en de klant, hierna te noemen de ‘Klant’, waarop SHURE deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op toekomstige handelsbetrekkingen tussen SHURE en de Klant, ook indien deze alsdan niet nogmaals van toepassing zijn verklaard.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van SHURE zijn vrijblijvend. Technische documentatie, opgaven terzake van gewicht, prestaties, kosten van gebruik etc. zijn enkel verbindend voor SHURE indien zulks uitdrukkelijk wordt verklaard.

2.2 Indien SHURE een opdracht bevestigt of een aanbod aanvaardt, betreft de inhoud van de overeenkomst enkel hetgeen in de opdrachtbevestiging of aanvaarding van het aanbod is geregeld.

3. Prijs

3.1 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn aangegeven in euro. Andere valuta zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Bij een bestelling met een lagere netto waarde dan EUR 150 zal aan de Klant een toeslag in rekening worden gebracht van EUR 10.
3.4 Indien SHURE met de Klant een vaste prijs overeenkomt, dan is SHURE niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving, of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de  overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Klant gerechtigd de overeenkomst  door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

4. Betaling en incasso

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Er wordt in beginsel geen korting verleend voor vooruitbetaling, tenzij schriftelijk  anders overeengekomen.

4.2 De betaling wordt als voldaan beschouwd, wanneer de bijbehorende bedragen zijn bijgeschreven op de bankrekening van SHURE. Betaling middels bankcheque of wissel wordt geaccepteerd onder voorbehoud van daadwerkelijke inning.

4.3 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties ex artikel 6:119a BW, ongeacht het recht in voorkomend geval een hogere schadevergoeding te vorderen.

4.4 Ingeval van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de Klant, althans ingeval van gegronde redenen om aan te nemen dat de Klant niet kredietwaardig is om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen, worden alle openstaande facturen van SHURE aan de Klant direct opeisbaar.

4.5 De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SHURE verschuldigde.

4.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4.7 Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle  redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het rapport Voorwerk II, althans conform het op het moment van incasso in Nederland gebruikelijke praktijk voor berekening van buitengerechtelijke incassokosten.

5. Leveringstermijnen

5.1 De termijn voor uitvoering vangt aan met de verzending van de opdrachtbevestiging, althans met het sluiten van de overeenkomst. Indien de Klant een vergunning aan SHURE dient te doen toekomen, of indien SHURE gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst of recht heeft op een aanbetaling, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan SHURE ter beschikking heeft gesteld c.q. heeft voldaan.

5.2 Aan de levering wordt voldaan middels mededeling dat de te leveren goederen voor verzending gereed liggen of middels levering Af Fabriek.

5.3 Indien de Klant schade lijdt als gevolg van een aan SHURE toerekenbare vertraging in de levering, heeft de Klant recht op een vertragingsschade. Deze vertragingsschade bedraagt voor iedere volledige week vertraging 0,5%, met een maximum van 5%, van de waarde van de goederen welke vertraagt worden geleverd.

5.4 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant derhalve SHURE schriftelijk in gebreke te stellen. SHURE dient daarbij een redelijke termijn te worden aangeboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.5 SHURE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt

6. Risico overgang

6.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop de te leveren goederen aan de Klant worden verzonden of in zijn macht worden gebracht. Op verzoek van de Klant zal op kosten van de Klant de verzending van de goederen worden verzekerd tegen diefstal, transport-, water- en vuurschade en overige verzekerbare risico’s.

6.2 Indien de verzending wordt vertraagd als gevolg van een omstandigheid die aan de Klant is toe te rekenen, gaat het risico over op de Klant vanaf het moment dat de te leveren goederen voor verzending gereed liggen. SHURE blijft alsdan gehouden om op verzoek en kosten van de Klant de goederen te verzekeren.

6.3 SHURE behoudt zich het recht voor de te leveren goederen in gedeelten te leveren.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door SHURE in het kader van enige overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van SHURE totdat de Klant alle verplichtingen uit de met SHURE gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen.

7.2 De klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, vuur- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van SHURE ter inzage te geven. Bij gebreke van een dergelijke verzekering is SHURE gerechtigd om op kosten van de Klant een verzekering te sluiten. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is SHURE gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt de Klant zich er jegens SHURE bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.3 De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht SHURE daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.4 De door SHURE geleverde goederen, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud van SHURE vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

7.5 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van SHURE veilig te stellen.

7.6 Voor het geval SHURE zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan SHURE en door SHURE aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SHURE zich bevinden en die eigendommen terug te nemen.

8. Aansprakelijkheid voor gebreken

8.1 De door SHURE geleverde goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. SHURE neemt geen enkele garantie verplichting op zich, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. SHURE is enkel verantwoordelijk voor gebreken in de geleverde goederen als volgt:

8.1.1 Geleverde goederen met een gebrek dat binnen 24 maanden na overgang van het risico het geleverde goed materieel onbruikbaar maakt als gevolg van een vóór de datum van risico overgang liggende omstandigheid, in het bijzonder als gevolg van een productiefout, ondeugdelijke grondstof of gebrekkige uitvoering, worden naar keuze van SHURE vervangen met een nieuw product of wordt het gebrek hersteld.

8.1.2 Een gebrek dient onverwijld schriftelijk aan SHURE kenbaar te worden gemaakt. Zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan SHURE te worden gemeld.

8.1.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste aansluiting, montage of ingebruikneming door de Klant of een derde, normale slijtage, onjuiste of nalatige behandeling, onjuiste opslag of onderhoud daaraan, wijzigingen aangebracht, althans getracht aan te brengen door de Klant of derden, chemische, elektrochemische of elektrisch invloeden, een en ander voor zover niet terug te voeren tot de schuld van SHURE.

8.2 De termijn van vrijwaring voor gebreken van vervangen of herstelde goederen beloopt in beginsel drie maanden, maar eindigt met de ommekomst van de hiervoor onder artikel 8.1.1 genoemde termijn. De termijn van vrijwaring wordt evenwel verlengt met de duur van de onderbreking van het gebruik als gevolg van het herstel van het gebrekkige goed.

8.3 Indien SHURE niet binnen de door de Klant schriftelijk gestelde redelijke termijn voor herstel of vervanging van een gebrekkig goed zorg draagt, heeft de Klant het recht te  overeenkomst te ontbinden. Dit recht komt de Klant ook toe in andere gevallen van toerekenbaar falen tot herstel of vervanging van een gebrekkig goed.

8.4 Overige aanspraken van de Klant, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, worden beperkt, althans uitgesloten door het bepaalde in artikel 9.

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

9.1 Buiten de hiervoor genoemde regelingen voor aanspraken van de Klant, is SHURE nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.2 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SHURE of zijn leidinggevende ondergeschikten.

10. Wijzigingen van producten

SHURE behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen door te voeren in het ontwerp en de constructie en samenstelling van haar producten.

11. Geheimhouding

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de aan SHURE gegeven informatie  met betrekking tot een bestelling niet als vertrouwelijk.
 

12. Toepasselijk recht, geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen met de Klant waarbij SHURE partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht toepasselijk.

12.2 Elk geschil betreffende de rechtsbetrekking tussen SHURE en de klant zal op exclusieve basis worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, Nederland, indien het geschil niet in der minne kan worden geschikt.