WA371WA371 Pinza de micrófono
Pinza de micrófono para un transmisor de mano.

WA371

WA371 Pinza de micrófono
Pinza de micrófono para un transmisor de mano.